Chrysanthemum zawadskii Herbich,

Wang, Hongfeng, Dong, Xueyun, Liu, Yi & Ma, Keping, 2019, Tracheophyte of Xiao Hinggan Ling in China: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 7, pp. 32306-32306: 32306

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.7.e32306

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/275E7FE9-B6C3-5547-A179-E5D5EAFB70E1

treatment provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

scientific name

Chrysanthemum zawadskii Herbich
status