102.05, 29.07: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Stegana (Steganina) cardua   sp. nov.  WANG, YA-LIAN, LI, BING-XUE, CUI, MENG-DI, ZHANG, YUAN, WANG, LE, ZHANG, CAI-HONG, TSAUR, SHUN-CHERN, CHEN, HONG-WEI & HUANG, JIA, 2023, Revision of the subgenus Stegana (Steganina) from China, with assessment of species delimitation using DNA barcodes (Diptera, Drosophilidae), Zootaxa 5250 (1), pp. 1-109 : 46-47 46-47
Silene vanchingshanensis   sp. nov.  Yang, Feng, Liu, Jin-Li, Li, Ping-Ping & Wang, Huan-Chong, 2022, Silene vanchingshanensis (Caryophyllaceae) a new species from Southwest China, PhytoKeys 189, pp. 155-162 : 155 155
Helina shii   sp. nov.  Xue, Wanqi & Sun, Hongkui, 2014, Diagnosis and key for the Helina annosa-group (Diptera: Muscidae) from China, with descriptions of nine new species, Journal of Natural History 49 (25), pp. 1549-1583 : 1572-1575 1572-1575
Parachironomus demissum   comb. nov.  Liu, Wen-Bin, Wang, Ying, Zhao, Kang-Zhu, Wang, Cheng-Yan, Zhang, Jun-Yu, Yan, Chun-Cai & Lin, Xiao-Long, 2023, New species, a new combination, and DNA barcodes of Parachironomus Lenz, 1921 (Diptera, Chironomidae), ZooKeys 1153, pp. 121-140 : 121 121
Anomalophylla moxiensis   sp. nov.  Ahrens, Dirk, 2005, Taxonomic revision of the genus Anomalophylla Reitter, 1887 (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 1076 (1), pp. 1-62 : 57-59 57-59
Anomala aulax     Zorn, Carsten, Kobayashi, Hirokazu & Wada, Kaoru, 2017, Notes on the genus Anomala SAMOUELLE, 1819 (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae) in Vietnam and neighboring regions: eight new species and faunistic records, Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 67 (2), pp. 325-352 : 338 338
Artoria ligulacea     Wang, Lu-Yu, Framenau, Volker W. & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, A further study on the wolf spider subfamily Artoriinae from China (Araneae: Lycosidae), Zootaxa 4964 (3), pp. 571-584 : 578-579 578-579
Stenus lizipingus   sp. nov.  Hu, Cheng-Zhi & Tang, Liang, 2018, Notes on the Stenus indubius group with descriptions of four new species from China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4471 (2), pp. 341-350 : 344-345 344-345
Hesperosoma puetzi     Cai 1, Yu-Jie, Tang 1, Liang & Schillhammer 2, Harald, 2021, A review of the genus Hesperosoma Scheerpeltz (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) of China, ZooKeys 1075, pp. 137-174 : 137 137