106.82, 26.1: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Roussoella bambusarum   sp. nov.  Hu, Hong Min, Liu, Li Li, Zhang, Xu, Lin, Yan, Shen, Xiang Chun, Long, Si Han, Kang, Ji Chuan, Wijayawardene, Nalin N., Li, Qi Rui & Long, Qing De, 2022, New species and records of Neomassaria, Oxydothis and Roussoella (Pezizomycotina, Ascomycota) associated with palm and bamboo from China, MycoKeys 93, pp. 165-191 : 165 165
Triplophysa longliensis   sp. nov.  Ren, Qiu, Yang, Jun-Xing & Chen, Xiao-Yong, 2012, A new species of the genus Triplophysa (Cypriniformes: Nemacheilidae), Triplophysa longliensis sp. nov, from Guizhou, China, Zootaxa 3586, pp. 187-194 : 188-191 188-191
Tyrannochthonius oblongus   sp. nov.  Hou, Yanmeng, Feng, Zegang & Zhang, Feng, 2023, Diversity of cave-dwelling pseudoscorpions from Guizhou in China, with the description of twenty-four new species of the genus Tyrannochthonius (Pseudoscorpiones, Chthoniidae), Zootaxa 5262 (1), pp. 1-158 : 99-102 99-102
Mucispora hydei   sp. nov.  Wijayawardene, Nalin N., Dissanayake, Lakmali S., Li, Qi-Rui, Dai, Dong-Qi, Xiao, Yuanpin, Wen, Ting-Chi, Karunarathna, Samantha C., Wu, Hai-Xia, Zhang, Huang, Tibpromma, Saowaluck, Kang, Ji-Chuan, Wang, Yong, Shen, Xiang- Chun, Tang, Li-Zhou, Deng, Chun-Ying, Liu, Yanxia & Kang, Yingqian, 2021, Yunnan-Guizhou Plateau: a mycological hotspot, Phytotaxa 523 (1), pp. 1-31 : 4-5 4-5
Roussoella siamensis     Hu, Hong Min, Liu, Li Li, Zhang, Xu, Lin, Yan, Shen, Xiang Chun, Long, Si Han, Kang, Ji Chuan, Wijayawardene, Nalin N., Li, Qi Rui & Long, Qing De, 2022, New species and records of Neomassaria, Oxydothis and Roussoella (Pezizomycotina, Ascomycota) associated with palm and bamboo from China, MycoKeys 93, pp. 165-191 : 165 165
Tympanomegapus     Wang, Ze-Yu, Yi, Tian-Ci & Jin, Dao-Chao, 2015, Descriptions of Atractides aprojectus sp. nov. and male of A. huaxiensis Yi & Jin (Acari: Hydrachnidia) from China, Zoological Systematics 40 (1), pp. 53-57 : 54-57 54-57
Tympanomegapus     Wang, Ze-Yu, Yi, Tian-Ci & Jin, Dao-Chao, 2015, Descriptions of Atractides aprojectus sp. nov. and male of A. huaxiensis Yi & Jin (Acari: Hydrachnidia) from China, Zoological Systematics 40 (1), pp. 53-57 : 54 54
Cornigamasus allotritosternus   sp. nov.  Yao, Mao-Yuan, Guo, Jian-Jun, Yi, Tian-Ci & Jin, Dao-Chao, 2020, Description of Cornigamasus allotritosternus sp. nov. (Mesostigmata: Parasitidae) from China, with an emphasis on the ontogenetic development of setae, Zootaxa 4821 (3), pp. 462-486 : 463-474 463-474
Petrocodon lancifolius   sp. nov.  Wen, Fang, Liang, Gui-You & Wei, Yi-Gang, 2012, Petrocodon lancifolius (Gesneriaceae), a new species endemic to a central subtropical zone of Guizhou Province, China, Phytotaxa 49 (1), pp. 45-49 : 45-48 45-48