107.19, 26.34: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Picromerus griseus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 149-150 149-150
Leptonetela tetracantha     Wang, Chunxia & Li, Shuqiang, 2011, 2841, Zootaxa 2841, pp. 1-90 : 15-16 15-16
Qianleptoneta multiseta   sp. nov.  Chen, Hui-Ming, Jia, Qiang & Wang, Shi-Jie, 2010, A revision of the genus Qianleptoneta (Araneae: Leptonetidae), Journal of Natural History 44 (47 - 48), pp. 2873-2915 : 2892-2896 2892-2896
Taira liboensis     Zhao, Jing-Xia, Wang, Lu-Yu, Irfan, Muhammad & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, Furtherrevisionofthemesh-webspidergenus TairaLehtinen, 1967 (Amaurobiidae) with the description of six new species, Zootaxa 5020 (3), pp. 457-488 : 468-470 468-470
Vacrothele hunanica   comb. nov.  Tang, Ya-Ni, Wu, Ya-Ying, Zhao, Yu & Yang, Zi-Zhong, 2022, Description of a new genus and two new species of the funnel-web mygalomorph (Araneae: Mygalomorphae: Macrothelidae) from China with notes on taxonomic amendments, Zootaxa 5125 (5), pp. 513-535 : 516-517 516-517
Yushania doupengshanensis   sp. nov.  Zhang, You-Yuan & Xia, Nian-He, 2021, Yushania doupengshanensis (Poaceae, Bambusoideae), a new bamboo species from south Guizhou, China, Phytotaxa 505 (2), pp. 229-234 : 230 230
Yushania tomentosa   comb. nov.  Li, Xing, Ni, Jing-Bo, Tan, Fei, Tong, Yi-Hua & Xia, Nian-He, 2023, Yushania tomentosa (Poaceae, Bambusoideae), a new combination from Guangxi, PhytoKeys 218, pp. 11-18 : 11 11
Torrenticola trigona   sp. nov.  Gu, Xinyao, Jin, Daochao, Yi, Tianci & Guo, Jianjun, 2019, Contributions to the knowledge of Torrenticolid water mites (Acari: Hydrachnidia) in Doupengshan, China, Zootaxa 4695 (2), pp. 101-121 : 109-113 109-113
Hygrocybe rimosa   sp. nov.  Wang, Chao-Qun, Zhang, Ming, Li, Hai-Jiao, Huang, Hao, Deng, Wang-Qiu, Li, Ting, Luo, De- Jun & Li, Tai-Hui, 2021, Hygrocybe rimosa (Hygrophoraceae, Agaricales), a new poisonous species from southern China, Phytotaxa 527 (4), pp. 293-300 : 294-298 294-298