108.77, 27.84: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Pristidia ramosa     Wang, Luyu, Chen, Huiming, Wu, Panlong, Zhang, Feng & Zhang, Zhisheng, 2018, Spider diversity in Fanjing Mountain Nature Reserve, Guizhou, China, II: Clubionidae (Araneae), Zoological Systematics 43 (3), pp. 317-333 : 332 332
Clubiona subcylindrata     Li, Li-Fen, Liu, Ping, Li, Bing & Peng, Xian-Jin, 2023, Two new species of the sac-spider genus Clubiona Latreille, 1804 (Araneae, Clubionidae) and the female of C. subcylindrata from China, Zootaxa 5263 (4), pp. 520-530 : 524 524
Taira sichuanensis     Zhao, Jing-Xia, Wang, Lu-Yu, Irfan, Muhammad & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, Furtherrevisionofthemesh-webspidergenus TairaLehtinen, 1967 (Amaurobiidae) with the description of six new species, Zootaxa 5020 (3), pp. 457-488 : 483 483
Taira sulciformis     Zhao, Jing-Xia, Wang, Lu-Yu, Irfan, Muhammad & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, Furtherrevisionofthemesh-webspidergenus TairaLehtinen, 1967 (Amaurobiidae) with the description of six new species, Zootaxa 5020 (3), pp. 457-488 : 474-475 474-475
Clubiona globosa   sp. nov.  Wang, Luyu, Chen, Huiming, Wu, Panlong, Zhang, Feng & Zhang, Zhisheng, 2018, Spider diversity in Fanjing Mountain Nature Reserve, Guizhou, China, II: Clubionidae (Araneae), Zoological Systematics 43 (3), pp. 317-333 : 322-324 322-324
Clubiona subcylindrata   sp. nov.  Wang, Luyu, Chen, Huiming, Wu, Panlong, Zhang, Feng & Zhang, Zhisheng, 2018, Spider diversity in Fanjing Mountain Nature Reserve, Guizhou, China, II: Clubionidae (Araneae), Zoological Systematics 43 (3), pp. 317-333 : 328-330 328-330
Philagra fuscofasciata     Liang, Ai-Ping, 2022, Three new species of the genus Philagra Stål (Hemiptera: Cercopidea: Aphrophoridae) from China and Bangladesh, Zootaxa 5200 (2), pp. 169-180 : 175-176 175-176
Circobotys albimarginata   sp. nov.  Gao, Qiang & Wang, Shuxia, 2018, Seven new species of the genus Circobotys Butler from China (Lepidoptera: Crambidae), with a checklist of the world, Zoological Systematics 43 (2), pp. 196-210 : 198-199 198-199
Kuvera ussuriensis     Zhi, Yan, Yang, Lin & Chen, Xiang-Sheng, 2023, Taxonomic study of the genus Kuvera Distant, 1906 (Hemiptera, Fulgoromorpha, Cixiidae) with descriptions of two new species from China, ZooKeys 1141, pp. 41-63 : 41 41