109.82, 30.06: 10 Treatments

[ link ]

Polypedilum (Tripodura) enshiense   sp. n.  Yan, Chuncai, Song, Chao, Liu, Ting, Zhao, Guangjun, Hou, Ziyuan, Cao, Wei & Wang, Xinhua, 2017, Two new and one newly recorded species of Polypedilum Kieffer 1912 with DNA barcodes from Oriental China (Chironomidae: Diptera), Zootaxa 4238 (1), pp. 109-118 : 110-112 110-112
Phortica (Phortica) flexuosa     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75 : 32-33 32-33
Sinotroglodytes hefengensis   n. sp.  Tian, Mingyi, Huang, Xinglong & Li, Chenliang, 2021, Contribution to the knowledge of subterranean ground beetles from eastern Wuling Mountains, China (Coleoptera: Carabidae: Trechinae), Zootaxa 4926 (4), pp. 521-534 : 530-533 530-533
Spinirta qizimeiensis   sp. nov.  Jin, Chi & Zhang, Feng, 2020, Spinirta gen. nov., a new dark sac spider genus from southern China (Araneae: Corinnidae), Zootaxa 4838 (3), pp. 301-330 : 325-327 325-327
Corynoneura tumula   sp. n.  Fu, Yue, Liu, Tian, Fang, Xiangliang, Wang, Qian & Wang, Xinhua, 2018, Three new species of Corynoneura Winnertz from Oriental China (Diptera: Chironomidae: Orthocladiinae), Zootaxa 4418 (1), pp. 85-92 : 90-91 90-91
Taira zhui     Zhao, Jing-Xia, Wang, Lu-Yu, Irfan, Muhammad & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, Furtherrevisionofthemesh-webspidergenus TairaLehtinen, 1967 (Amaurobiidae) with the description of six new species, Zootaxa 5020 (3), pp. 457-488 : 485-486 485-486
Taira xuanenensis   sp. nov.  Zhao, Jing-Xia, Wang, Lu-Yu, Irfan, Muhammad & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, Furtherrevisionofthemesh-webspidergenus TairaLehtinen, 1967 (Amaurobiidae) with the description of six new species, Zootaxa 5020 (3), pp. 457-488 : 476-477 476-477
Sinopoda longshan     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81 : 49-52 49-52
Phortica (Phortica) pseudogigas     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75 : 52-53 52-53
Neoperla bicornua     Li, Weihai & Yan, Yanhua, 2021, Two new species and a new synonym of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from China, with proposal of a new species group, Zootaxa 5047 (4), pp. 431-443 : 440 440