110.0, 25.0: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus viridipunctatus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 152 152
Tenupalpa acutata   sp. nov.  Lee, Ga-Eun & Li, Houhun, 2022, Taxonomic study of the genus Tenupalpa Lee et Li, 2021 (Lepidoptera: Gelechiidae Thiotrichinae) from China, with descriptions of fifteen new species, Zootaxa 5087 (1), pp. 75-111 : 99-100 99-100
Parasyscia ganeshaiahi     Chen, Zhilin, Liang, Cuijun & Du, Congcong, 2022, Revision of Chinese species of the ant genus Parasyscia Emery, 1882 (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae), Zootaxa 5196 (3), pp. 301-330 : 316 316
Anteon guangxiense     Xu, Zaifu, Olmi, Massimo & He, Junhua, 2013, Dryinidae of the Oriental region (Hymenoptera: Chrysidoidea), Zootaxa 3614 (1), pp. 1-460 : 105 105
Atkinsonia ignipicta     Wang, Shuxia, Guan, Wei & Sinev, Sergey Yu., 2016, Taxonomic study of the genus Atkinsonia Stainton, 1859 (Lepidoptera, Stathmopodidae) in China, with descriptions of two new species, Zootaxa 4208 (1) : -1 -1
Atkinsonia beijingana     Wang, Shuxia, Guan, Wei & Sinev, Sergey Yu., 2016, Taxonomic study of the genus Atkinsonia Stainton, 1859 (Lepidoptera, Stathmopodidae) in China, with descriptions of two new species, Zootaxa 4208 (1) : -1 -1
Khorata luojinensis   sp. nov.  YAO, ZHIYUAN & LI, SHUQIANG, 2010, Pholcid spiders of the genus Khorata Huber, 2005 (Araneae: Pholcidae) from Guangxi, China, Zootaxa 2594 (1), pp. 1-79 : 9-10 9-10
Atanycolus grandis   sp. n.  Wang, Yi-Ping, Shi, Min, Chen, Xue-xin & He, Jun-Hua, 2009, The genus Atanycolus Foerster (Hymenoptera, Braconidae, Braconinae) in China, with description of one new species, ZooKeys 27 (27), pp. 31-41 : 33-35 33-35
Orybina imperatrix     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558 : 555 555
Lobelia hongiana   sp. nov.  Li, Zhi-Zhong, Wei, Neng, Liu, Yan, Chen, Jin-Ming, Hu, Guang-Wan & Wang, Qing-Feng, 2018, Lobelia hongiana (Campanulaceae), a new species from Guangxi, China, PhytoKeys 95, pp. 27-36 : 30-34 30-34