110.45, 25.9: 10 Treatments

[link]

Stenus bullatus   new species  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254: 240-242 240-242
Stenus exesus   new species  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254: 242-243 242-243
Tachinus (Tachinoderus) ohbayashii     Chang, Yuan, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei & Schülke, Michael, 2019, A review of the Tachinus longicornis - group of the subgenus Tachinoderus Motschulsky (Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae) from China, Zootaxa 4545 (4), pp. 478-494: 488-489 488-489
Nemoura cucurbitata   sp. nov.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding & Li, Weihai, 2020, Nemoura cucurbitata (Plecoptera: Nemouridae), a new stonefly species from Guangxi, China, Zootaxa 4731 (1), pp. 145-150: 145-148 145-148
Sathytes maoershanus   sp. nov.  Yin, Zi-Wei & Shen, Qi, 2020, Fifteen new species of Sathytes Westwood from China (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), with an updated checklist of world species, European Journal of Taxonomy 722, pp. 37-74: 50-51 50-51
Leptolalax maoershanensis   sp. nov.  Yuan, Zhiyong, Sun, Ruida, Chen, Jinmin, Rowley, Jodi J. L., Wu, Zhengjun, Hou, Shaobing, Wang, Shaoneng & Che, Jing, 2017, A new species of the genus Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Guangxi, China, Zootaxa 4300 (4), pp. 551-570: 553-559 553-559
Ripeacma sentosa   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284: 280-281 280-281
Sathytes australis   sp. nov.  Yin, Zi-Wei & Shen, Qi, 2020, Fifteen new species of Sathytes Westwood from China (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), with an updated checklist of world species, European Journal of Taxonomy 722, pp. 37-74: 41-42 41-42
Nazeris latilobatus     Hu, Jia-Yao & Qiao, Yu-Jia, 2019, Five new species of Nazeris Fauvel in Guangxi, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4543 (3), pp. 431-441: 432 432
Jacaena jinxini     Mu, Yannan & Zhang, Feng, 2020, The genus Jacaena Thorell, 1897 from southern China (Araneae: Liocranidae), Zootaxa 4819 (2), pp. 335-348: 343 343