110.46, 26.01: 12 Treatments

[ link ]

Picromerus viridipunctatus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 152 152
Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Sathytes maoershanus   sp. nov.  Yin, Zi-Wei & Shen, Qi, 2020, Fifteen new species of Sathytes Westwood from China (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), with an updated checklist of world species, European Journal of Taxonomy 722, pp. 37-74 : 50-51 50-51
Maladera maoershana   sp. nov.  Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400 : 305-306 305-306
Platynectes dissimilis     Jiang, Zhuo-Yin, Zhao, Shuang, Jia, Feng-Long & Šťastný, Jaroslav, 2023, Two new species of Platynectes Régimbart, 1879 from China with notes on other Chinese members of the genus, including a key to species (Coleoptera: Dytiscidae: Agabinae), Zootaxa 5227 (4), pp. 401-425 : 407 407
Ripeacma sentosa   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284 : 280-281 280-281
Leptolalax maoershanensis   sp. nov.  Yuan, Zhiyong, Sun, Ruida, Chen, Jinmin, Rowley, Jodi J. L., Wu, Zhengjun, Hou, Shaobing, Wang, Shaoneng & Che, Jing, 2017, A new species of the genus Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Guangxi, China, Zootaxa 4300 (4), pp. 551-570 : 553-559 553-559
Panorpa caoweii   sp. nov.  Wang, Ji-Shen & Gong, You-Jing, 2021, Taxonomy of the Panorpaguttata group (Mecoptera: Panorpidae), withdescriptions of fourteen new species from China, Zootaxa 4981 (2), pp. 241-274 : 248-249 248-249
Tenupalpa crassimedia   sp. nov.  Lee, Ga-Eun & Li, Houhun, 2022, Taxonomic study of the genus Tenupalpa Lee et Li, 2021 (Lepidoptera: Gelechiidae Thiotrichinae) from China, with descriptions of fifteen new species, Zootaxa 5087 (1), pp. 75-111 : 100-101 100-101
Anchocerus wenxuani   sp. nov.  Lin, Xiao-Bin & Hu, Jia-Yao, 2021, New species and records of Anchocerus Fauvel in China (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae), Zootaxa 5032 (2), pp. 290-294 : 291-293 291-293
Parasyscia ganeshaiahi     Chen, Zhilin, Liang, Cuijun & Du, Congcong, 2022, Revision of Chinese species of the ant genus Parasyscia Emery, 1882 (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae), Zootaxa 5196 (3), pp. 301-330 : 316 316
Parasyscia reticulata     Chen, Zhilin, Liang, Cuijun & Du, Congcong, 2022, Revision of Chinese species of the ant genus Parasyscia Emery, 1882 (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae), Zootaxa 5196 (3), pp. 301-330 : 317 317