110.63, 30.08: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Picromerus viridipunctatus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 152 152
Orybina bellatulla   sp. nov.  Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558 : 550-551 550-551
Perichaena microspora     Song, Wen-Long, Lin, Di, Li, Min, Du, Que & Chen, Shuang-Lin, 2022, Four new records of myxomycetes from China, Phytotaxa 567 (2), pp. 181-188 : 186-187 186-187
Rhinogobius houheensis   sp. nov.  Wanghe, Kunyuan, Hu, Faxiang, Chen, Minhao & Luan, Xiaofeng, 2020, Rhinogobius houheensis, a new species of freshwater goby (Teleostei: Gobiidae) from the Houhe National Nature Reserve, Hubei province, China, Zootaxa 4820 (2), pp. 351-365 : 352-363 352-363
Phintella wulingensis     Wang, Cheng, Mi, Xiao-Qi, Wang, Wei-Hang, Gan, Jia-Hui, Irfan, Muhammad, Zhong, Yang & Peng, Xian-Jin, 2023, Notes on twenty-nine species of jumping spiders from South China (Araneae: Salticidae), European Journal of Taxonomy 902, pp. 1-91 : 48-51 48-51
Yaginumaella pulchella   sp. nov.  Li, Dan, Wang, Cheng, Irfan, Muhammad & Peng, Xian-Jin, 2018, Two new species of Yaginumaella (Araneae, Salticidae) from Wuling Mountain, China, European Journal of Taxonomy 488, pp. 1-10 : 2-5 2-5
Phintella subpanda   sp. nov.  Wang, Cheng, Mi, Xiao-Qi, Wang, Wei-Hang, Gan, Jia-Hui, Irfan, Muhammad, Zhong, Yang & Peng, Xian-Jin, 2023, Notes on twenty-nine species of jumping spiders from South China (Araneae: Salticidae), European Journal of Taxonomy 902, pp. 1-91 : 45-48 45-48
Phintella panda     Wang, Cheng, Mi, Xiao-Qi, Wang, Wei-Hang, Gan, Jia-Hui, Irfan, Muhammad, Zhong, Yang & Peng, Xian-Jin, 2023, Notes on twenty-nine species of jumping spiders from South China (Araneae: Salticidae), European Journal of Taxonomy 902, pp. 1-91 : 37-40 37-40
Dianous hubeiensis   sp. nov.  Tang, Liang & Huang, Meng-Chi, 2018, Notes on the Dianous bimaculatus complex with description of a new species from China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4527 (4), pp. 560-568 : 561-566 561-566