114.53973, 22.504875: 10 Treatments

[link]

Opisthotropis andersonii     Wang, Ying-Yong, Guo, Qiang, Liu, Zu-Yao, Lyu, Zhi-Tong, Wang, Jian, Luo, Lin, Sun, Yan-Jun & Zhang, Yan-Wu, 2017, Revisions of two poorly known species of Opisthotropis Günther, 1872 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with description of a new species from China, Zootaxa 4247 (4), pp. 391-412: 400-402 400-402
Paulodora sinensis   n. sp.  Zhong, Lin-Hong, Hu, Xiao-Zhou, Lin, Yi-Tao, Feng, Wei-Tao, Zhuang, Jie-Yi, Zhang, Yu & Wang, An-Tai, 2018, A new species and new record of Polycystididae (Rhabdocoela: Kalyptorhynchia) from China, Zootaxa 4446 (1), pp. 39-50: 40-42 40-42
Paucumara falcata   sp. nov.  Chen, Jia-Jia, Li, Wei-Xuan, Sluys, Ronald, Wu, Ming-Qi, Wang, Lei, Li, Shuang-Fei & Wang, An-Tai, 2019, Two new species of marine flatworm from southern China facilitate determination of the phylogenetic position of the genus Nerpa Marcus, 1948 and the histochemical structure of the nervous syst, Zootaxa 4568 (1), pp. 149-167: 157-163 157-163
Nerpa fistulata   sp. nov.  Chen, Jia-Jia, Li, Wei-Xuan, Sluys, Ronald, Wu, Ming-Qi, Wang, Lei, Li, Shuang-Fei & Wang, An-Tai, 2019, Two new species of marine flatworm from southern China facilitate determination of the phylogenetic position of the genus Nerpa Marcus, 1948 and the histochemical structure of the nervous syst, Zootaxa 4568 (1), pp. 149-167: 153-156 153-156
Stenus abdominalis subsp. abdominalis     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus bivulneratus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 367 367
Stenus flavidulus subsp. paederinus     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 368 368
Stenus frater     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 368 368
Stenus spurius     Tang, Liang, Xu, Wang & Xia, Mei-Hua, 2019, A study on the genus Stenus Latreille from Shenzhen City of Guangdong, South China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4615 (2), pp. 365-374: 368 368
Terebellides guangdongensis   n. sp.  Zhang, Jinghuai & Hutchings, Pat, 2018, Taxonomy and distribution of Terebellides (Polychaeta: Trichobranchidae) in the northern South China Sea, with description of three new species, Zootaxa 4377 (3), pp. 387-411: 389-396 389-396