115.94, 29.48: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Helcystogramma lutatella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1066-1067 1066-1067
Helcystogramma triannulella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1067-1069 1067-1069
Anthidium (Anthidium) septemspinosum     Niu, Ze-Qing, Yuan, Feng, Ascher, John S., Kasparek, Max, Orr, Michael C., Griswold, Terry & Zhu, Chao-Dong, 2020, Bees of the genus Anthidium Fabricius, 1804 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae: Anthidiini) from China, Zootaxa 4867 (1), pp. 1-67 : 39-41 39-41
Mesotritia bicarinata     LIU, DONG, YI, TIAN-CI, XU, YUN & ZHANG, ZHI-QIANG, 2013, new mite species described during 2007 to 2012 3663, Zootaxa 3663 (1), pp. 1-102 : 70 70
Impatiens bullatisepala   sp. nov.  Peng, Shuai, Cong, Yi-Yan, Tian, Jing, Zhang, Cai-Fei, Hu, Guang-Wan & Wang, Qing- Feng, 2021, Impatiens bullatisepala (Balsaminaceae), a new species from Guizhou, China, Phytotaxa 500 (3), pp. 217-224 : 220-221 220-221
Neriene lushanensis   sp. nov.  Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90 : 56-57 56-57
Maladera lushanensis   sp. nov.  Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400 : 178-180 178-180
Lestica breviantennata   sp. nov.  Yue, Dan, Li, Qiang & Ma, Li, 2022, Descriptions of two new species of Lestica Billberg (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae) from China, with a key to the Chinese Lestica species, Zootaxa 5099 (3), pp. 391-400 : 394-396 394-396
Mongolotettix jiangxiensis   sp. nov.  Zhang, Da-Peng, Dai, Li & Yin, Zhan, 2023, A new species of the genus Mongolotettix Rehn, 1928 from Jiangxi, China (Acrididae, Acridoidea, Orthoptera), Zootaxa 5351 (3), pp. 397-400 : 397-399 397-399