116.01, 25.96: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Trachusa (Paraanthidium) pingdaensis   sp. nov.  Niu, Ze-Qing, Ascher, John S., Orr, Michael C., Griswold, Terry & Zhu, Chao-Dong, 2019, Overview of the bee genus Trachusa Panzer, 1804 (Hymenoptera: Apoidea Megachilidae: Anthidiini) from China with description of three new species, Zootaxa 4646 (2), pp. 251-270 : 261-262 261-262
Zethus   sp. nov.  Wang, Hua-Chuan, Chen, Bin & Li, Ting-Jing, 2019, Three new species of the genus Zethus Fabricius, 1804 (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) from China, with an updated key to the Oriental species, Journal of Hymenoptera Research 71, pp. 209-224 : 216 216
Taira zhui     Zhao, Jing-Xia, Wang, Lu-Yu, Irfan, Muhammad & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, Furtherrevisionofthemesh-webspidergenus TairaLehtinen, 1967 (Amaurobiidae) with the description of six new species, Zootaxa 5020 (3), pp. 457-488 : 485-486 485-486
Mallinella shahu   sp. nov.  Jiang, Zimin, Yao, Yanbin, Xiao, Yonghong & Liu, Keke, 2023, A new species of Mallinella Strand, 1906 (Araneae, Zodariidae) from South China, Biodiversity Data Journal 11, pp. 105513-105513 : 105513 105513
Bathanthidium (Bathanthidium) bifoveolatum     Niu, Ze-Qing, Ascher, John S., Griswold, Terry & Zhu, Chao-Dong, 2019, Revision of the bee genus Bathanthidium Mavromoustakis (Hymenoptera: Apoidea Megachilidae: Anthidiini) with description of a new species from China, Zootaxa 4657 (1), pp. 97-116 : 100 100
Pholcus subwuyiensis   sp. nov.  Zhang, Feng & Zhu, Ming-Sheng, 2009, A review of the genus Pholcus (Araneae: Pholcidae) from China, Zootaxa 2037 (1), pp. 1-114 : 87-89 87-89
Hamataliwa aurita   sp. nov.  Zhang, Jun-Xia, Zhu, Ming-Sheng & Song, Da-Xiang, 2005, Revision of the spider genus Hamataliwa Keyserling from China (Araneae: Oxyopidae), Zootaxa 1017 (1017), pp. 1-17 : 4-6 4-6
Megalinus metallicus     ZHOU, YU-LINGZI, BORDONI, ARNALDO & ZHOU, HONG-ZHANG, 2013, Taxonomy of the genus Megalinus Mulsant & Rey (Coleoptera: Staphylinidae, Xantholinini) and seven new species from China, Zootaxa 3727 (1), pp. 1-66 : 45-48 45-48
Maladera guangzhaishanica   sp. nov.  Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400 : 184-185 184-185