117.97, 27.81: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Atanycolus grandis   sp. nov.  Wang, Yi-Ping, Shi, Min, Chen, Xue-xin & He, Jun-Hua, 2009, The genus Atanycolus Foerster (Hymenoptera, Braconidae, Braconinae) in China, with description of one new species, ZooKeys 27 (27), pp. 31-41 : 33-35 33-35
Sticholotis punctata     Xingmin Wang, Hermes E. Escalona, Shunxiang Ren & Chen Xiaosheng, 2017, Taxonomic review of the ladybird genus Sticholotis from China (Coleoptera: Coccinellidae), Zootaxa 4326 (1), pp. 1-72 : 25 25
Plonaphacarus lanceolatus     LIU, DONG, YI, TIAN-CI, XU, YUN & ZHANG, ZHI-QIANG, 2013, new mite species described during 2007 to 2012 3663, Zootaxa 3663 (1), pp. 1-102 : 71 71
Plonaphacarus protrusus     LIU, DONG, YI, TIAN-CI, XU, YUN & ZHANG, ZHI-QIANG, 2013, new mite species described during 2007 to 2012 3663, Zootaxa 3663 (1), pp. 1-102 : 71 71
Stegana (Steganina) wuyishanensis   sp. nov.  Chen, Xi-Peng, Gao, Jian-Jun & Chen, Hong-Wei, 2009, The Stegana shirozui species group (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, Journal of Natural History 43 (31 - 32), pp. 1909-1927 : 1922-1923 1922-1923
Metaphire sanmingensis   sp. nov.  Sun, Jing, Jiang, Ji-Bao, Bartlam, Scott, Qiu, Jiang-Ping & Hu, Feng, 2018, Four new Amynthas and Metaphire earthworm species from nine provinces in southern China, Zootaxa 4496 (1), pp. 287-301 : 296-298 296-298
Atypus heterothecus     Zhu, Ming-Sheng, Zhang, Feng, Song, Daxiang & Qu, Ping, 2006, A revision of the genus Atypus in China (Araneae: Atypidae), Zootaxa 1118, pp. 1-42 : 10-13 10-13
Atypus karschi     Zhu, Ming-Sheng, Zhang, Feng, Song, Daxiang & Qu, Ping, 2006, A revision of the genus Atypus in China (Araneae: Atypidae), Zootaxa 1118, pp. 1-42 : 13-16 13-16
Stenus (Hemistenus) wuyimontium     Zhao, Cai-Yun & Zhou, Hong-Zhang, 2006, A new species of Stenus (Hemistenus) with new records and a key to Chinese species of the viridanus group (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 1304 (1), pp. 21-29 : 28 28