119.28, 29.5: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Saridoscelis sphenias     Liu, Haoyu & Wang, Shuxia, 2023, Review of the genus Saridoscelis Meyrick, 1894 (Lepidoptera: Yponomeutidae) in China, with descriptions of four new species, Zootaxa 5375 (1), pp. 128-136 : 135 135
Thecobathra lambda     Liu, Haoyu & Wang, Shuxia, 2023, Taxonomic study of the genus Thecobathra Meyrick (Lepidoptera: Yponomeutidae) in China, with descriptions of eight new species, Zootaxa 5325 (4), pp. 483-508 : 489-491 489-491
Acarelliptus cocciformis     XUE, XIAO-FENG, WANG, ZHEN, SONG, ZI-WEI & HONG, XIAO-YUE, 2009, Eriophyoid mites on Fagaceae with descriptions of seven new genera and eleven new species (Acari: Eriophyoidea), Zootaxa 2253 (1), pp. 1-95 : 46-47 46-47
Comaroma tongjunca   sp. nov.  Zhang, Z. H. & Z. F. Chen, 1994, A new species of the genus Comaroma in China (Araneae: Anapidae), J. Hanhzhou Univ. (nat. Sci.) 21, pp. 118-121 : 120-121 120-121
Oxyscelio florus     Mo, Wen-Hui, Chen, Hua-Yan, Johnson, Norman F., Pang, Hong, Ma, Li & Liu, Jing-Xian, 2020, Revision of the genus Oxyscelio Kieffer (Hymenoptera, Scelionidae) from China, Zootaxa 4816 (3), pp. 251-310 : 276-277 276-277
Oxyscelio granorum     Mo, Wen-Hui, Chen, Hua-Yan, Johnson, Norman F., Pang, Hong, Ma, Li & Liu, Jing-Xian, 2020, Revision of the genus Oxyscelio Kieffer (Hymenoptera, Scelionidae) from China, Zootaxa 4816 (3), pp. 251-310 : 278 278
Oxyscelio kramatos     Mo, Wen-Hui, Chen, Hua-Yan, Johnson, Norman F., Pang, Hong, Ma, Li & Liu, Jing-Xian, 2020, Revision of the genus Oxyscelio Kieffer (Hymenoptera, Scelionidae) from China, Zootaxa 4816 (3), pp. 251-310 : 287 287
Stephanothrips japonicus     Tong, Xiaoli & Zhao, Chao, 2017, Review of fungus-feeding urothripine species from China, with descriptions of two new species (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4237 (2), pp. 307-320 : 315 315
Stenus communicatus   sp. nov.  Tang, Liang & Jiang, Zhuo-Heng, 2018, Three new species of the Stenus cephalotes group fom Zhejiang, East China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4472 (2), pp. 298-306 : 302 302