87.0, 48.41: 11 Treatments

[link]

Diptera     Ren, Jinlong & Yang, Ding, 2017, Nephrotoma Meigen (Diptera, Tipulidae) from Xinjiang, China, Zootaxa 4353 (3), pp. 551-567: 557 557
Diptera     Ren, Jinlong & Yang, Ding, 2017, Nephrotoma Meigen (Diptera, Tipulidae) from Xinjiang, China, Zootaxa 4353 (3), pp. 551-567: 552-554 552-554
Diptera     Ren, Jinlong & Yang, Ding, 2017, Nephrotoma Meigen (Diptera, Tipulidae) from Xinjiang, China, Zootaxa 4353 (3), pp. 551-567: 566 566
Diptera   sp. nov.  Ren, Jinlong & Yang, Ding, 2017, Nephrotoma Meigen (Diptera, Tipulidae) from Xinjiang, China, Zootaxa 4353 (3), pp. 551-567: 557-561 557-561
Argyresthia     Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135: 54 54
Argyresthia     Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135: 58-59 58-59
Orthoptera   sp. nov.  Dong, Jiajia, Chen, Zhenning, Wang, Qingqing, Guan, Delong, Xu, Shengquan & Robillard, Tony, 2019, A new species of the genus Hilethera Uvarov, 1923 (Orthoptera: Acrididae: Oedipodinae) from China and its complete mitochondrial genome, Zootaxa 4564 (2), pp. 514-530: 515-516 515-516
Tipula (Vestiplex) coquillettiana     Ren, Jinlong, Li, Yan & Yang, Ding, 2021, Two new species of Tipula (Vestiplex) Bezzi (Diptera, Tipulidae) from Northwest China, Zootaxa 4903 (3), pp. 373-392: 375-376 375-376
Tipula (Vestiplex) scripta     Ren, Jinlong, Li, Yan & Yang, Ding, 2021, Two new species of Tipula (Vestiplex) Bezzi (Diptera, Tipulidae) from Northwest China, Zootaxa 4903 (3), pp. 373-392: 384-387 384-387
Argyresthia     Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135: 28-29 28-29
Argyresthia     Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135: 54-56 54-56