Autolytus, Taxa Only, Exact Match: 34 Treatments

[more] [link]

Autolytus rubrovittatus     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997: 20997 20997
Autolytus rubrovittatus     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997: 20997 20997
Autolytus afer     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 32-39 32-39
Autolytus (Autolytus) tamanus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 104-105 104-105
Autolytus japonensis     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 105-110 105-110
Autolytus obliquatus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 110-112 110-112
Autolytus rostripalpus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 112-113 112-113
Autolytus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 115 115
Autolytus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 130-136 130-136
Autolytus afer     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 159 159
Autolytus pseudosimplex     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 160 160
Autolytus rubrovittatus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 161 161
Autolytus simplex     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 162 162
Autolytus noroi     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 163-166 163-166
Autolytus maclearanus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 180-181 180-181
Autolytus varius     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 182 182
Autolytus bicolor     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 182-183 182-183
Autolytus bondei     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 183-184 183-184
Autolytus chatamensis     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 184 184
Autolytus emertoni     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 184 184
Autolytus neapolitanus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 186-187 186-187
Autolytus pacificus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 187-189 187-189
Autolytus (Polybostrichus) triangulifer     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 189 189
Autolytus ussuriensis     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 189-190 189-190
Autolytus longstaffi     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 191 191
Autolytus maculata     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 191 191
Autolytus orientalis     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 191-192 191-192
Autolytus robustisetosus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 192 192
Autolytus roseus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 192 192
Autolytus smittiae     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 192-193 192-193
Autolytus solitarius     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 193 193
Autolytus syllisetosus     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 193 193
Autolytus varians     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 194 194
Autolytus bidens     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 198 198