Sinopoda, Taxa Only, Exact Match: 68 Treatments

[more] [link]

Sinopoda anguina   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 3 3
Sinopoda fornicata   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 6 6
Sinopoda grandispinosa   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 6-8 6-8
Sinopoda nuda   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 9-11 9-11
Sinopoda taa   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 46 46
Sinopoda suang   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 47-48 47-48
Sinopoda peet   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 48-49 48-49
Sinopoda guap   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 49-50 49-50
Sinopoda     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 56 56
Sinopoda peet   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 48-49 48-49
Sinopoda sp. indet. A     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 55 55
Sinopoda taa   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 46 46
Sinopoda sp. indet. B     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 55 55
Sinopoda soong     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 50-53 50-53
Sinopoda sitkao   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 44-46 44-46
Sinopoda scurion   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 53-54 53-54
Sinopoda guap   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 49-50 49-50
Sinopoda sp. indet. C     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 56 56
Sinopoda suang   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 47-48 47-48
Sinopoda sp. indet. D     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 56 56
Sinopoda tham   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 41-44 41-44
Sinopoda steineri   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 39-41 39-41
Sinopoda serrata     Quan, Dan, Chen, Jian & Liu, Jie, 2013, First description of the female of Sinopoda serrata (Wang, 1990) (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 321, pp. 89-96: 90-94 90-94
Sinopoda     Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 3 3
Sinopoda triangula   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 13-15 13-15
Sinopoda undata   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 15 15
Sinopoda yaojingensis   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 15-19 15-19
Sinopoda steineri   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 39-41 39-41
Sinopoda tham   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 41-44 41-44
Sinopoda sitkao   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 44-46 44-46
Sinopoda soong   sp. nov  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 50-53 50-53
Sinopoda scurion   spec. nov.  Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 53-54 53-54
Sinopoda     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 55 55
Sinopoda     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 55 55
Sinopoda     Jäger, Peter, 2012, Revision of the genus Sinopoda Jäger, 1999 in Laos with discovery of the first eyeless huntsman spider species (Sparassidae: Heteropodinae), Zootaxa 3415, pp. 37-57: 56 56
Sinopoda crassa   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 3-6 3-6
Sinopoda longshan     Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 8 8
Sinopoda semicirculata   sp. nov.  Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2008, New cave-dwelling huntsman spider species of the genus Sinopoda (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 1857, pp. 1-20: 11-13 11-13
Sinopoda cochlearia   sp. nov.  Zhang, Bao-Shi, Zhang, Zhi-Sheng & Zhang, Feng, 2015, Three new Sinopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 3974 (1), pp. 59-75: 60-63 60-63
Sinopoda globosa   sp. nov.  Zhang, Bao-Shi, Zhang, Zhi-Sheng & Zhang, Feng, 2015, Three new Sinopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 3974 (1), pp. 59-75: 65-69 65-69
Sinopoda longiducta   sp. nov.  Zhang, Bao-Shi, Zhang, Zhi-Sheng & Zhang, Feng, 2015, Three new Sinopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 3974 (1), pp. 59-75: 69-74 69-74
Sinopoda cochlearia     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2018, Taxonomic review of the Sinopoda okinawana - group (Araneae: Sparassidae) in China, Zootaxa 4388 (3), pp. 328-346: 329 329
Sinopoda fasciculata     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2018, Taxonomic review of the Sinopoda okinawana - group (Araneae: Sparassidae) in China, Zootaxa 4388 (3), pp. 328-346: 329-333 329-333
Sinopoda guangyuanensis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2018, Taxonomic review of the Sinopoda okinawana - group (Araneae: Sparassidae) in China, Zootaxa 4388 (3), pp. 328-346: 333-342 333-342
Sinopoda hamata     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2018, Taxonomic review of the Sinopoda okinawana - group (Araneae: Sparassidae) in China, Zootaxa 4388 (3), pp. 328-346: 343 343
Sinopoda wangi     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2018, Taxonomic review of the Sinopoda okinawana - group (Araneae: Sparassidae) in China, Zootaxa 4388 (3), pp. 328-346: 343 343
Sinopoda abstrusa   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 4-8 4-8
Sinopoda aequalis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 8-11 8-11
Sinopoda apiculiformis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 12 12
Sinopoda brevis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 12-19 12-19
Sinopoda changde   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 19-23 19-23
Sinopoda columnaris   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 23 23
Sinopoda curva   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 23-26 23-26
Sinopoda dehiscens   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 28 28
Sinopoda erromena   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 28-29 28-29
Sinopoda globosa     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 32-35 32-35
Sinopoda improcera   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 35-39 35-39
Sinopoda lata   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 39 39
Sinopoda liui     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 41-45 41-45
Sinopoda longiducta     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 45-48 45-48
Sinopoda longshan     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 49-52 49-52
Sinopoda luyui   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 52-56 52-56
Sinopoda ovata   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 56-60 56-60
Sinopoda pengi     Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 60-65 60-65
Sinopoda pyramidalis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 65-68 65-68
Sinopoda tumefacta   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 69 69
Sinopoda yaanensis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 69-76 69-76
Sinopoda yanlingensis   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81: 76-81 76-81