Talaromyces, Taxa Only, Exact Match: 10 Treatments

[link]

Talaromyces rosarhiza   sp. nov.  Zhang, Hong, Wei, Tian-Peng, Mao, Yu-Tao, Ma, Ming-Xia, Ma, Kai, Shen, Ying, Zheng, Mei-Juan, Jia, Wei-Yu, Luo, Ming-Yan, Zeng, Yan, Jiang, Yu-Lan & Tao, Guang-Can, 2021, Ascodesmis rosicola sp. nov. and Talaromyces rosarhiza sp. nov., two endophytes from Rosa roxburghii in China, Biodiversity Data Journal 9, pp. 70088-70088: 70088 70088
Eurotiales   sect. nov.  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75
Eurotiales   sp. nov.  Rajeshkumar, Kunhiraman C., Yilmaz, Neriman, Marathe, Sayali D. & Keith A. Seifert,, 2019, Morphology and multigene phylogeny of Talaromycesamyrossmaniae, a new synnematous species belonging to the section Trachyspermi from India, MycoKeys 45, pp. 41-56: 46-48 46-48
Eurotiales   sp. nov.  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75
Eurotiales   sp. nov  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75
Eurotiales   sp. nov.  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75
Eurotiales   sp. nov.  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75
Eurotiales   comb. nov.  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75
Eurotiales   sp. nov.  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75
Eurotiales   sp. nov.  Sun, Bing-Da, Chen, Amanda J., Houbraken, Jos, Frisvad, Jens C., Wu, Wen-Ping, Wei, Hai-Lei, Zhou, Yu-Guang, Jiang, Xian-Zhi & Samson, Robert A., 2020, New section and species in Talaromyces, MycoKeys 68, pp. 75-113: 75 75