Xing, Ying-Chun, Lv, Bin-Bin, Ye, En-Qi, Fan, En-Yuan, Li, Shi-Yang, Wang, Li-Xin, Zhang, Chun- Guang & Zhao, Ya-Hui, 2015, Revalidation and redescription of Brachymystax tsinlingensis Li, 1966 (Salmoniformes: Salmonidae) from China

Xing, Ying-Chun, Lv, Bin-Bin, Ye, En-Qi, Fan, En-Yuan, Li, Shi-Yang, Wang, Li-Xin, Zhang, Chun- Guang & Zhao, Ya-Hui, 2015, Revalidation and redescription of Brachymystax tsinlingensis Li, 1966 (Salmoniformes: Salmonidae) from China, Zootaxa 3962 (1), pp. 191-205

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3962.1.12

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3962.1.12

document provided by

Plazi