Li, Bing, Zhao, Zhe, Zhang, Chuntian & Li, Shuqiang, 2018, Nuconarius gen. n. and Hengconarius gen. n., two new genera of Coelotinae (Araneae, Agelenidae) spiders from Southwest China

Li, Bing, Zhao, Zhe, Zhang, Chuntian & Li, Shuqiang, 2018, Nuconarius gen. n. and Hengconarius gen. n., two new genera of Coelotinae (Araneae, Agelenidae) spiders from Southwest China, Zootaxa 4457 (2), pp. 237-263

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4457.2.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4457.2.2

document provided by

Plazi

Nuconarius brevipatellatus   sp. n.  239-240
Nuconarius     239
Nuconarius capitulatus   comb. n.  242-244
Nuconarius pseudocapitulatus   comb. n.  244-246
Hengconarius     246-248
Hengconarius dedaensis   sp. n.  248
Hengconarius exilis   comb. n.  248-249
Hengconarius falcatus   comb. n.  251
Hengconarius incertus   comb. n.  251
Hengconarius latusincertus   comb. n.  253-254
Hengconarius longipalpus   sp. n.  254-256
Hengconarius longpuensis   sp. n.  258
Hengconarius pseudobrunneus   comb. n.  258-259