Yang, Qi, Zeng, Xiang-Yu, Yuan, Jun, Zhang, Qian, He, Yu-Ke & Wang, Yong, 2021, Two new species of Neopestalotiopsis from southern China

Yang, Qi, Zeng, Xiang-Yu, Yuan, Jun, Zhang, Qian, He, Yu-Ke & Wang, Yong, 2021, Two new species of Neopestalotiopsis from southern China, Biodiversity Data Journal 9, pp. 70446-70446

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.9.e70446

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft