Qiu, Zhi-Jing, Zhang, Jun, Baskaran, Xavier-Ravi, Hu, Jin, Li, Zhen-Yu & Liu, Zheng-Yu, 2020, Petrocosmea nanchuanensis (Gesneriaceae), a new species from Chongqing, China

Qiu, Zhi-Jing, Zhang, Jun, Baskaran, Xavier-Ravi, Hu, Jin, Li, Zhen-Yu & Liu, Zheng-Yu, 2020, Petrocosmea nanchuanensis (Gesneriaceae), a new species from Chongqing, China, PhytoKeys 157, pp. 137-144

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.157.33625

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.157.33625

document provided by

PhytoKeys by Pensoft