Kaltenbach, Thomas & Gattolliat, Jean-Luc, 2020, Labiobaetis Novikova & Kluge in Borneo (Ephemeroptera, Baetidae)

Kaltenbach, Thomas & Gattolliat, Jean-Luc, 2020, Labiobaetis Novikova & Kluge in Borneo (Ephemeroptera, Baetidae), ZooKeys 914, pp. 43-79

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.914.47067

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.914.47067

document provided by

ZooKeys by Pensoft