Hu, Jiangmeihui, Han, Chuanyu, Yu, Bing, Zhao, Junwei, Guo, Xiaowei, Shen, Yue, Wang, Xiangjing & Xiang, Wensheng, 2020, Actinomadura harenae sp. nov., a novel actinomycete isolated from sea sand in Sanya

Hu, Jiangmeihui, Han, Chuanyu, Yu, Bing, Zhao, Junwei, Guo, Xiaowei, Shen, Yue, Wang, Xiangjing & Xiang, Wensheng, 2020, Actinomadura harenae sp. nov., a novel actinomycete isolated from sea sand in Sanya, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 70 (2), pp. 766-772

publication ID

document provided by

Felipe