Alipanah, Helen & Slamka, František, 2023, A revision of the subfamily Spilomelinae (Lepidoptera, Crambidae) in Iran with description of a new species

Alipanah, Helen & Slamka, František, 2023, A revision of the subfamily Spilomelinae (Lepidoptera, Crambidae) in Iran with description of a new species, Zootaxa 5248 (1), pp. 1-70

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5248.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5248.1.1

document provided by

Plazi

Udea ferrugalis     6-7
Hydriris ornatalis     6
Udea accolalis     8
Udea institalis     8
Udea confinalis     8-9
Udea fulvalis     8
Udea languidalis     8
Udea rajabii   sp. n.  9-21
Udea bipunctalis     9
Udea olivalis     9
Udea praepetalis     21
Udea ardekanalis     21
Udea mechedalis     21
Udea khorassanalis     21
Agrotera nemoralis     22-23
Udea pyraustiformis     22
Leucinodes orbonalis     22
Haritalodes derogata     23
Patania ruralis     23-24
Notarcha quaternalis     24
Antigastra catalaunalis     25
Hodebertia testalis     25-27
Palpita persicalis     27-30
Cydalima perspectalis     30-31
Palpita vitrealis     30
Diaphania indica     30
Glyphodes pyloalis     31
Synclera bleusei     31
Synclera interruptalis     31-32
Synclera traducalis     32-36
Marasmia poeyalis     36
Maruca vitrata     36
Herpetogramma fascinalis     37
Herpetogramma licarsisalis     37-38
Spoladea recurvalis     38-39
Dolicharthria stigmosalis     39
Duponchelia fovealis     39
Duponchelia caidalis     39
Dolicharthria daralis     42-43
Dolicharthria bruguieralis     42
Dolicharthria punctalis     42
Dolicharthria intervacatalis     43-44
Metasia suppandalis     44-45
Metasia virginalis     45
Metasia sefidalis     45-46
Metasia inustalis     46
Metasia comealis     46
Metasia gigantalis     49
Metasia rosealis     49
Metasia subtilialis     50-51
Metasia octogenalis     50
Arnia nervosalis     51-52
Metasia laristanalis     51
Metasia farsalis     51
Metasia alvandalis     51
Metasia belutschistanalis     51
Diasemiopsis ramburialis     52-55
Mecyna flavalis     55
Mecyna lutealis     55
Mecyna trinalis     55-56
Mecyna amasialis     57
Mecyna marcidalis     57-58
Mecyna subsequalis     58-59
Mecyna babalis     59
Mecyna indistinctalis     59
Mecyna grisealis     59
Mecyna albalis     59
Nomophila noctuella     60-67
Mecyna sefidalis     60
Iranomecyna dimorphalis     67-68
Elbursia stocki     67
Mukia nigroanalis     67