Zhang, Ruo-Nan, Achterberg, Cornelis van, Tian, Xiao-Xia & Tan, Jiang-Li, 2020, Review of the Bobekia - group (Braconidae, Alysiinae, Alysiini), with description of a new genus and a new subgenus

Zhang, Ruo-Nan, Achterberg, Cornelis van, Tian, Xiao-Xia & Tan, Jiang-Li, 2020, Review of the Bobekia - group (Braconidae, Alysiinae, Alysiini), with description of a new genus and a new subgenus, ZooKeys 926, pp. 25-51

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.926.47270

document provided by

ZooKeys by Pensoft

Hylcalosia     25
Hovalysia     25
Bobekia     25
Phasmidiasta     25
Separatatus (Parabobekoides) yinshani   sp. nov.  25
Separatatus     25
Bobekoides     25
Parabobekoides   subg. nov.  25
Neodiasta ecuadorensis   comb. nov.  25
Neodiasta   gen. nov.  25
Senwot     25