Wang, Ping, Che, Jing, Liu, Qin, Li, Ke, Jin, Jie Qiong, Jiang, Ke, Shi, Lei & Guo, Peng, 2020, A revised taxonomy of Asian snail-eating snakes Pareas (Squamata, Pareidae): evidence from morphological comparison and molecular phylogeny

Wang, Ping, Che, Jing, Liu, Qin, Li, Ke, Jin, Jie Qiong, Jiang, Ke, Shi, Lei & Guo, Peng, 2020, A revised taxonomy of Asian snail-eating snakes Pareas (Squamata, Pareidae): evidence from morphological comparison and molecular phylogeny, ZooKeys 939, pp. 45-64

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.939.49309

document provided by

ZooKeys by Pensoft