Zhang, Aihuan, Bai, Xia & Li, Houhun, 2017, Descriptions of two new species of Rhopalovalva Kuznetzov, 1964 (Lepidoptera: Tortricidae) from China

Zhang, Aihuan, Bai, Xia & Li, Houhun, 2017, Descriptions of two new species of Rhopalovalva Kuznetzov, 1964 (Lepidoptera: Tortricidae) from China, Zootaxa 4231 (1), pp. 114-118

publication ID

document provided by

Plazi