Zhu, Xiao-Yu, Shen, Chu-Ze, Liu, Yun-Fei, Chen, Lin, Li, Zheng & He, Zhu-Qing, 2020, A new species of Goniurosaurus from Hainan Island, China based on molecular and morphological data (Squamata: Sauria: Eublepharidae)

Zhu, Xiao-Yu, Shen, Chu-Ze, Liu, Yun-Fei, Chen, Lin, Li, Zheng & He, Zhu-Qing, 2020, A new species of Goniurosaurus from Hainan Island, China based on molecular and morphological data (Squamata: Sauria: Eublepharidae), Zootaxa 4772 (2), pp. 349-360

publication ID

document provided by

Plazi