Kaltenbach, Thomas, Mary, Nathalie & Gattolliat, Jean-Luc, 2021, The Baetidae (Ephemeroptera) of the Comoros and Mayotte

Kaltenbach, Thomas, Mary, Nathalie & Gattolliat, Jean-Luc, 2021, The Baetidae (Ephemeroptera) of the Comoros and Mayotte, African Invertebrates 62 (2), pp. 427-463

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/afrinvertebr.62.70632

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/afrinvertebr.62.70632

document provided by

African Invertebrates Pensoft