Cao, Liang Ming, Zhang, Yan Long, van Achterberg, Cornelis, Wang, Zhi Yong, Wang, Xiao Yi, Zhao, Wen Xia & Yang, Zhong Qi, 2019, Notes on braconid wasps (Hymenoptera, Braconidae) parasitising on Agrilus mali Matsumura (Coleoptera, Buprestidae) in China

Cao, Liang Ming, Zhang, Yan Long, van Achterberg, Cornelis, Wang, Zhi Yong, Wang, Xiao Yi, Zhao, Wen Xia & Yang, Zhong Qi, 2019, Notes on braconid wasps (Hymenoptera, Braconidae) parasitising on Agrilus mali Matsumura (Coleoptera, Buprestidae) in China, ZooKeys 867, pp. 97-121

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.867.36170

document provided by

ZooKeys by Pensoft