Zhao, Zhe, Li, Bing, Zhang, Xiaoqing, Ballarin, Francesco, Pham, Dinh-Sac & Li, Shuqiang, 2023, Baiyuerius gen. nov., a new genus of Coelotinae (Araneae, Agelenidae) spiders from China and Vietnam

Zhao, Zhe, Li, Bing, Zhang, Xiaoqing, Ballarin, Francesco, Pham, Dinh-Sac & Li, Shuqiang, 2023, Baiyuerius gen. nov., a new genus of Coelotinae (Araneae, Agelenidae) spiders from China and Vietnam, ZooKeys 1165, pp. 43-60

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1165.101946

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1165.101946

document provided by

ZooKeys Pensoft

Baiyuerius pindong   sp. nov.  43
Baiyuerius   gen. nov.  43
Baiyuerius daxi   sp. nov.  43
Baiyuerius zuojiang   sp. nov.  43
Baiyuerius zhuping   sp. nov.  43
Baiyuerius tamdao   sp. nov.  43