Wang, Chencheng, Qian, Lifu, Zhang, Chenling, Guo, Weibo, Pan, Tao, Wu, Jun, Wang, Hui & Zhang, Baowei, 2017, A new species of Rana from the Dabie Mountains in eastern China (Anura, Ranidae)

Wang, Chencheng, Qian, Lifu, Zhang, Chenling, Guo, Weibo, Pan, Tao, Wu, Jun, Wang, Hui & Zhang, Baowei, 2017, A new species of Rana from the Dabie Mountains in eastern China (Anura, Ranidae), ZooKeys 724, pp. 135-153

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.724.19383

document provided by

ZooKeys by Pensoft