Lyu, Zhi-Tong, Zeng, Zhao-Chi, Wan, Han, Yang, Jian-Huan, Li, Yu-Long, Pang, Hong & Wang, Ying-Yong, 2019, A new species of Amolops (Anura: Ranidae) from China, with taxonomic comments on A. liangshanensis and Chinese populations of A. marmoratus

Lyu, Zhi-Tong, Zeng, Zhao-Chi, Wan, Han, Yang, Jian-Huan, Li, Yu-Long, Pang, Hong & Wang, Ying-Yong, 2019, A new species of Amolops (Anura: Ranidae) from China, with taxonomic comments on A. liangshanensis and Chinese populations of A. marmoratus, Zootaxa 4609 (2), pp. 247-268

publication ID

document provided by

Plazi