Deng, Tao, Lu, Xiaokang, Wang, Shiqi, Flynn, Lawrence J., Sun, Danhui, He, Wen & Chen, Shanqin, 2021, An Oligocene giant rhino provides insights into Paraceratherium evolution

Deng, Tao, Lu, Xiaokang, Wang, Shiqi, Flynn, Lawrence J., Sun, Danhui, He, Wen & Chen, Shanqin, 2021, An Oligocene giant rhino provides insights into Paraceratherium evolution, Communications Biology 639 (1), pp. 1-10

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.1038/s42003-021-02170-6

document provided by

Carolina