Wang, Honghong, Zhuo, Kan, Ye, Weimin, Zhang, Hongling, Peng, Deliang & Liao, Jinling, 2013, Heterodera fengi n. sp. (Nematoda: Heteroderinae) from bamboo in Guangdong Province, China a new cyst nematode in the Cyperi group

Wang, Honghong, Zhuo, Kan, Ye, Weimin, Zhang, Hongling, Peng, Deliang & Liao, Jinling, 2013, Heterodera fengi n. sp. (Nematoda: Heteroderinae) from bamboo in Guangdong Province, China a new cyst nematode in the Cyperi group, Zootaxa 3652 (1), pp. 179-192

publication ID

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3652.1.7

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3652.1.7

document provided by

Plazi