Zhou, Shi-Shun, Li, Ren, Quan, Rui-Chang, Shine, Law & Duan, Lin-Dong, 2020, Ophiorrhiza monsvictoriae (Rubiaceae, Rubioideae), a new species from Myanmar

Zhou, Shi-Shun, Li, Ren, Quan, Rui-Chang, Shine, Law & Duan, Lin-Dong, 2020, Ophiorrhiza monsvictoriae (Rubiaceae, Rubioideae), a new species from Myanmar, PhytoKeys 138, pp. 219-223

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.138.38966

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.138.38966

document provided by

PhytoKeys by Pensoft