Xue, Guoxi, Li, Meng, Zhu, Jianqing, Lu, Weicheng, Li, Jialing & Zheng, Bowen, 2019, Descriptions of Pedesta wangi sp. nov. and the female of P. xiaoqingae (Huang & Zhan, 2004) from China (Lepidoptera: Hesperiidae)

Xue, Guoxi, Li, Meng, Zhu, Jianqing, Lu, Weicheng, Li, Jialing & Zheng, Bowen, 2019, Descriptions of Pedesta wangi sp. nov. and the female of P. xiaoqingae (Huang & Zhan, 2004) from China (Lepidoptera: Hesperiidae), Zootaxa 4700 (3), pp. 356-364

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4700.3.4

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4700.3.4

document provided by

Plazi