Liu, Shiyu, Liu, Tengteng, Yu, Jiazhi, Xu, Jiasheng & Teng, Kaijian, 2023, The leaf-mining genus Lyonetia Hübner from China, with descriptions of two new species (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Lyonetiidae)

Liu, Shiyu, Liu, Tengteng, Yu, Jiazhi, Xu, Jiasheng & Teng, Kaijian, 2023, The leaf-mining genus Lyonetia Hübner from China, with descriptions of two new species (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Lyonetiidae), Zootaxa 5357 (1), pp. 100-120

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5357.1.4

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5357.1.4

document provided by

Plazi