Wang, Yi-Ping, Chen, Xue-Xin, Wu, Hong & He, Jun-Hua, 2006, The genus Coeloides Wesmael of subfamily Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) in China

Wang, Yi-Ping, Chen, Xue-Xin, Wu, Hong & He, Jun-Hua, 2006, The genus Coeloides Wesmael of subfamily Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) in China, Zootaxa 1239, pp. 1-17

publication ID

document provided by

Plazi