Xu, Xin, Liu, Fengxiang, Chen, Jian, Ono, Hirotsugu, Li, Daiqin & Kuntner, Matjaz, 2015, A genus-level taxonomic review of primitively segmented spiders (Mesothelae, Liphistiidae)

Xu, Xin, Liu, Fengxiang, Chen, Jian, Ono, Hirotsugu, Li, Daiqin & Kuntner, Matjaz, 2015, A genus-level taxonomic review of primitively segmented spiders (Mesothelae, Liphistiidae), ZooKeys 488, pp. 121-151

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.488.8726

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.488.8726

document provided by

ZooKeys Pensoft

Liphistiinae     125
Liphistiidae     125
Mesothelae     125
Ganthela   gen. n.  126-128
Liphistius     126
Heptathelinae     126
Qiongthela   gen. n.  129-130
Ganthela yundingensis   sp. n.  129
Heptathela     129
Qiongthela baishensis   sp. n.  131-132
Ryuthela     132
Sinothela     132-133
Songthela     134-135
Vinathela     135-138