Wang, Bin, Wu, Yan-Qing, Peng, Jun-Wei, Shi, Sheng-Chao, Lu, Ning-Ning & Wu, Jun, 2020, A new Megophrys Kuhl & Van Hasselt (Amphibia, Megophryidae) from southeastern China

Wang, Bin, Wu, Yan-Qing, Peng, Jun-Wei, Shi, Sheng-Chao, Lu, Ning-Ning & Wu, Jun, 2020, A new Megophrys Kuhl & Van Hasselt (Amphibia, Megophryidae) from southeastern China, ZooKeys 904, pp. 35-62

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.904.47354

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.904.47354

document provided by

ZooKeys by Pensoft