Sun, Jing, Zhai, Hongxiu & Huang, Yong, 2019, Perspiria boucheri sp. nov. (Nematoda, Desmodorida) from the East China Sea

Sun, Jing, Zhai, Hongxiu & Huang, Yong, 2019, Perspiria boucheri sp. nov. (Nematoda, Desmodorida) from the East China Sea, Zootaxa 4695 (2), pp. 195-200

publication ID

document provided by

Plazi