Chen, Weicai, Liao, Xiaowen, Zhou, Shichu, Mo, Yunming & Huang, Yong, 2018, Rediscovery of Rhacophorus yaoshanensis and Theloderma kwangsiensis at their type localities after five decades

Chen, Weicai, Liao, Xiaowen, Zhou, Shichu, Mo, Yunming & Huang, Yong, 2018, Rediscovery of Rhacophorus yaoshanensis and Theloderma kwangsiensis at their type localities after five decades, Zootaxa 4379 (4), pp. 484-496

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4379.4.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4379.4.2

document provided by

Plazi