Bian, Dongju, Guo, Cheng & Ji, Lanzhu, 2013, Allopachria yiae sp. n. from Chongqing, China (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae)

Bian, Dongju, Guo, Cheng & Ji, Lanzhu, 2013, Allopachria yiae sp. n. from Chongqing, China (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae), Zootaxa 3681 (1), pp. 85-88

publication ID

document provided by

Plazi