Wang, Tian-Tian, Liang, Jun-Hui & Ren, Dong, 2007, Variability of Habroblattula drepanoides gen. et. sp. nov. (Insecta: Blattaria: Blattulidae) from the Yixian Formation in Liaoning, China

Wang, Tian-Tian, Liang, Jun-Hui & Ren, Dong, 2007, Variability of Habroblattula drepanoides gen. et. sp. nov. (Insecta: Blattaria: Blattulidae) from the Yixian Formation in Liaoning, China, Zootaxa 1443, pp. 17-27

publication ID

document provided by

Plazi