Liu, Jing-Xian, He, Jun-Hua & Chen, Xue-Xin, 2013, The discovery of genus Fredegunda Fitton, Shaw & Gauld in China, with description of a new species (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae)

Liu, Jing-Xian, He, Jun-Hua & Chen, Xue-Xin, 2013, The discovery of genus Fredegunda Fitton, Shaw & Gauld in China, with description of a new species (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae), Zootaxa 3637 (1), pp. 79-83

publication ID

document provided by

Plazi