Wang, Xinli, Ao, Weiguang, Wang, Zhiliang & Wan, Xia, 2012, Review of the genus Gatzara Navás, 1915 from China (Neuroptera: Myrmeleontidae)

Wang, Xinli, Ao, Weiguang, Wang, Zhiliang & Wan, Xia, 2012, Review of the genus Gatzara Navás, 1915 from China (Neuroptera: Myrmeleontidae), Zootaxa 3408, pp. 34-46

publication ID

document provided by

Plazi