Wu, Wen-Jia, Yu, Lu, Xie, Hui, Xu, Chun-Ling, Yu, Jiao & Wang, Dong-Wei, 2018, Description and molecular analysis of Tylencholaimushelanensis sp. n. from China (Dorylaimida, Tylencholaimidea)

Wu, Wen-Jia, Yu, Lu, Xie, Hui, Xu, Chun-Ling, Yu, Jiao & Wang, Dong-Wei, 2018, Description and molecular analysis of Tylencholaimushelanensis sp. n. from China (Dorylaimida, Tylencholaimidea), ZooKeys 792, pp. 1-14

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.792.27255

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.792.27255

document provided by

ZooKeys by Pensoft